پوشش عایقی

NP.IC.1300

پوشش عایقی

این یراق به عنوان پوشش کانکتورها به کار می رود. پوشش باید به گونه ای نصب شود که سوراخ آب کشی به سمت پایین باشد تا آب جمع شده در اثرپدیده های محیطی تخلیه شوند.