پوشش عایقی بزرگ

NP.IC.1301

پوشش عایقی بزرگ

این یراق به عنوان پوشش کانکتورها به کار می رود. پوشش باید به گونه ای نصب شود که سوراخ آب کشی به سمت پایین باشد تا آب جمع شده در اثرپدیده های محیطی تخلیه شوند.