وندور لیست

1.شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

2.شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

3.شرکت توزیع نیروی برق اهواز

4.شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

5.شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

6.شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

7.شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

8.شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

9.شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

10.شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

11.شرکت توزیع نیروی برق تبریز

12.شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال  و بختیاری

13.شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

14.شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

15.شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

16.شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

17.شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

18.شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

19.شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

20.شرکت توزیع نیروی برق استان شیراز

21.شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان

22.شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

23.شرکت توزیع نیروی برق استان کگیلویه و بویر احمد

24.شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

25.شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

26.شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

27.شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

28.شرکت توزیع نیروی برق استان قم

29.شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

30.شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

31.شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

32.شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

33.شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

34.شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

35.شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

36.شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

37.شرکت توزیع نیروی برق دزفول

38.شرکت توزیع نیروی برق مشهد

39.شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

40.شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام